ReadyPlanet.com


ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก


-ล่องแก่ง-น้ำตกทีลอซู-3 วัน 2 คืน


 
ลูกตุลย์การท่องเที่ยวเชิญชมธรรมชาติอันสวยงาม สมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกแห่งอุ้มผาง ล่องเรือยางต้นน้ำแม่กลอง ชมความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างสองฟากฝั่งลำน้ำ ผ่านแก่งตะโค๊ะบิ๊ น้ำตกทีลอจ่อ ถ้ำผาโหว่ และชมความงดงามอันยิ่งใหญ่ตระการตาของ น้ำตกทีลอซู

วันเดินทางวันศุกร์  -  วันเสาร์  กลับวันอาทิตย์  ( มกราคม  -  พฤษภาคม  2551  )

 

วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – แม่สอด

21.00 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

24.00  น.     ทานอาหารว่างที่ร้านนัทโภชนา  ( 1 )  นครสวรรค์

 

วันที่สองของการเดินทาง      แม่สอด-อุ้มผาง-ล่องเรือยางแม่น้ำแม่กลอง- น้ำตกทีลอซู

02.00 น.      รับอรุณเช้าวันใหม่ที่แม่สอด นำท่านผ่านเส้นทางลอยฟ้า 1,219 โค้งสู่อำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดใน

                     ประเทศไทยนาม “อุ้มผาง”

08.00 น.     เดินทางถึงอำเภอ อุ้มผาง นำท่านสู่รีสอร์ทอุ้มผางแค้มปิ้ง  ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า  (  2  )

                -   เตรียมสัมภาระที่จำเป็นเพื่อเดินทางเข้าสู่ น้ำตกทีลอซู

09.30 น.     นำท่านล่องเรือยางต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมความงดงามของธรรมชาติและความสมบูรณ์ สองฝั่งลำน้ำ

                    ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ สายน้ำที่โปรยปรายลงมาจากหน้าผามอสส์สีเขียวดั่งสายฝนสมดัง   ชื่อผ่าน ถ้ำผา

                    โหว่ บ่อน้ำร้อน แก่งตะโค๊ะบิ๊ ผาเลือด

10.00 น.    สละเรือยางที่หน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือดเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถยนต์สองแถวท้องถิ่นเข้าสู่ที่ทำการเขต

                   รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ( น้ำตกทีลอซู )

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันที่หน่วยพิทักษ์อุ้มผาง  (  3  )

13.00 น.     นำท่านเดินเท้าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่านป่าไผ่ ป่าเบ็ญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ระหว่างทางท่าน

                   สามารถพบกอไผ่ซึ่งมีลำขนาดใหญ่ทำให้คลายข้อสงสัยที่ว่าชื่อ “อุ้มผาง” มาจากไหน นั่นก็คือ

                   “อุ่มผะ” ที่ทำจากไม้ไผ่เอาไว้ใส่สารขอผ่านแดนในอดีตและเพี้ยนมาเป็นอุ้มผางในที่สุด ตื่นตาตื่นใจ

                   กับสายน้ำที่ไหลจากสายน้ำตกทีลอซูที่สะท้อนเป็นสีเขียวมรกตทั้งสายท่ามกลางแมกไม้น้อยใหญ่อัน

                    เขียวขจี นำท่านชมน้ำตกทีลอซูสายน้ำที่ตกจากหน้าผาสูงแทรกแซมด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ลดหลั่นเป็น         

                    ชั้นๆ นำชมชั้นที่ 1, 2 และ 3 สัมผัสความงามตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลาเดินกลับสู่ที่ทำ

                    การที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

16.00 น.     นำท่านนั่งรถสองแถวท้องถิ่นกลับสู่อุ้มผาง

18.00 น.     นำท่านเข้าสู่รีสอร์ทที่พัก  อุมผางแค้มป์ปัง

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ( 4  )  ที่ห้องอาหารของรีสอร์

22.00  น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง                     น้ำตกทีลอซู – อุ้มผาง- กรุงเทพ ฯ

05.00 น.     ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้าที่ดอยหัวหมด

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า(  5  ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

09.00 น.     นำท่านเดินทางกลับสู่แม่สอด แวะชมน้ำตกพาเจริญที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน(  6  ) ที่ร้านอาหารที่อำเภอแม่สอด

13.30 น.      นำท่านสู่ชายแดนไทยสุดทิศประจิมที่ริมเมยเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดริมเมย

15.00 น.      เดินทางกลับ แวะชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตผลของชาวไทยภูเขาที่ดอยมูเซอ

19.30 น.      รับประทานอาหารค่ำ(  7  ) ที่ร้านอาหารสวนอีสานจังหวัดนครสวรรค์

22.30 น.       ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ              ท่านละ  4,200 บาท 

                                       เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ลด 500 บาท

 อัตรานี้รวม                   ค่ายานพาหนะตามรายการ, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าที่พักบ้าน 1คืน, ค่าบริการเรือยาง

                                       ประกันภัยท่านละ 2 แสนบาท, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมเขตฯ

อัตรานี้ไม่รวม                ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีเป็นนิติบุคคล

สิ่งที่ต้องเตรียมไป          ยาประจำตัว, ไฟฉาย, รองเท้า, ชุดเล่นน้ำ(ล่องเรือยาง), เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ                       รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์และความปลอดภัยของ 

                                      นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

สนใจโปรแกรมนี้ติดต่อ  อ.ประจวบ  ไล้ทอง  081 - 251-2533

 ผู้ตั้งกระทู้ คุณประจวบ ไล้ทอง (info-at-sarnfunresort-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-29 23:11:19


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.